نمایندگی سامانه پیامک

نمایندگی سامانه پیامک پنل یک

ارائه نمایندگی تام الاختیار سامانه پیام کوتاه

( تعرفه هر پیامک 9.7 ریال)

قابلیت ایجاد نماینده

ایجاد نامحدود کاربر

قابلیت اتصال به بانک ملتsmspanel.parsidea.net