شماره حساب ها
بانک شماره حساب نام صاحب حساب کارت به کارت
ملت 4297184518 علی عبداله پور کریزی ملت
ملی 0329045241008 علی عبداله پور کریزی ملی
صادرات 0329031037007 علی عبداله پور کریزی صادرات
کشاورزی 451903576 علی عبداله پور کریزی کشاورزی